<<< wstecz

Obowiązki pracodawcy

Po zmianach w kodeksie pracy, pracodawca decyduje o wyborze środków i metod niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Wybór ten jest uzależniony od indywidualnych uwarunkowań, występujących w zakładzie pracy.
Organizując w zakładzie służbę bhp i p.poż. należy wziąć pod uwagę rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczbę pracowników oraz innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
Od tego powinna zależeć ilość pracowników wyznaczonych do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuację oraz ich odpowiednie przeszkolenie do wykonywania takich zadań.

Znowelizowane, budzące uprzednio kontrowersje pracodawców, zapisy Kodeksu Pracy (Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy - Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r.) brzmią następująco:
Art. 2071 § 1
„§ 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o: 1) zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
2) działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,
3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.”

Art. 2091.
§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych - działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio."

Nie jest więc już konieczne ukończenie specjalistycznych kursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Wystarczy zwykłe szkolenie bhp, którego ukończenie jest obowiązkiem każdego pracownika.
Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca jest obowiązany bowiem zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz zapewniać również okresowe szkolenia w tym zakresie.

Zgodnie z zacytowanym wyżej art. 2091.§4. wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników nie będzie konieczne u pracodawców, zatrudniających jedynie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych.
Zadania takiego pracownika przejąć będzie mógł bowiem sam pracodawca, o ile przejdzie on szkolenie bhp z elementami ochrony przeciwpożarowej (np. szkolenie okresowe dla pracodawców w dziedzinie BHP).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przyjąć, że w każdym momencie pracy firmy (zakładu) powinna znajdować się w nim osoba odpowiedzialna za w/w czynności. W większych firmach, działających w kilku miejscach czy też na kilku zmianach, w każdym zakładzie pracy i na każdej zmianie powinien być przynajmniej jeden pracownik wyznaczony do „udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
(kp)

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać poradę...