Ocena ryzyka zawodowego

Oferujemy wykonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładzie w oparciu o następującą procedurę:

1. Powołanie zespołu oceniającego ryzyko zawodowe.
2. Przegląd stanowisk pracy.
3. Klasyfikacja czynności wykonywanych na stanowisku.
4. Identyfikacja zagrożeń.
5. Analiza ryzyka zawodowego.
6. Opracowanie dokumentacji ryzyka zawodowego.
7. Wydanie zaleceń i określenie środków profilaktycznych.

Ocena ryzyka jest niczym innym, jak szczegółowym, dokładnym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę ludziom. Służy także temu, aby ocenić czy zastosowano wystarczające środki zaradcze lub też po to, aby określić co należy zrobić, aby te szkodliwe warunki ograniczyć lub wyeliminować.
Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej, wprowadzającym obowiązek oceny ryzyka oraz stosowania w jej wyniku odpowiednich środków profilaktycznych jest dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, uchwalona na podstawie art. 118A. Traktatu Rzymskiego. Wymagania dyrektywy znajdują swoje odbicie w uregulowaniach państw Unii. Zostały one również wdrożone do prawa polskiego.
Znowelizowany Kodeks Pracy w art. 226 nakłada na pracodawcę obowiązek informowania pracowników o ryzyku związanym z wykonywaną pracą. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września l997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 129, poz. 844) pracodawca jest obowiązany oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, występujące przy określonych pracach, oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko (Dział IV, "Procesy pracy", Rozdział 1, "Przepisy ogólne "). W rozporządzeniu zdefiniowano również pojęcia ryzyka zawodowego.

Zamów opracowanie oceny ryzyka

Kiedy oceniamy ryzyko?

Ocena ryzyka i powiadomienie pracowników

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji.
Należy pamiętać, że ocenę ryzyka przeprowadzamy:
- przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
- po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
- w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
- w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku
Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.
W świetle art. 237[3] par. 1 K.p. nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracodawca:
1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Co grozi za brak oceny ryzyka?

Kara grzywny i odpowiedzialnośc cywilna

Nieprzestrzeganie powinności określonych w art. 226 k.p. stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, sankcjonowane karą grzywny (art. 283 par. 1 k.p.).
Ponadto brak poinformowania pracownika o zagrożeniach wynikających ze środowiska pracy i o obowiązku przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zapobiegającym tym zagrożeniom powoduje, w razie gdy dojdzie do wypadku przy pracy z winy pracownika, że pracodawca nie będzie mógł się zwolnić z obowiązku wypłaty pracownikowi świadczeń z tego tytułu.
Pracodawca może narazić się także na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracownika. Może mieć to miejsce w sytuacji, gdy nie poinformowanie pracownika o zagrożeniach wynikających z wykonywanej pracy doprowadzi do szkody, np. straci on odporność organizmu na choroby. W takim przypadku będzie mógł dochodzić od pracodawcy odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego (art. 471 i nast. k.c.).