Szkolenia w dziedzinie BHP

Szkolenia BHP możemy przeprowadzić w Twojej firmie
- również w soboty lub niedziele.

Szkolenia BHP:
- wstępne (instruktaż ogólny) - wymagane dla wszystkich pracowników
- okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych
- okresowe dla pracowników administracyjnych
- okresowe dla kadry kierowniczej i osób kierujących pracownikami
- okresowe dla pracodawców

Wykonujemy wszelkie czynności w zakresie BHP i P.Poż. - w tym m.in.:
- kompleksową obsługę w zakresie służby BHP
- kontrole i analizy BHP
- opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego
- opracowanie dokumentacji powypadkowej
- opracowanie dokumentacji BIOZ

Pracodawca obowiązany jest... zapewnić przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnić prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Pracodawca jest obowiązany odbywać podstawowe i okresowe szkolenia dla Pracodawców

Zamów szkolenie

Samokształcenie kierowane

Szkolenia okresowe...

Szkolenia okresowe przeprowadzane metodą samokształcenia kierowanego, dla:
» pracodawców
» osób kierujących pracownikami
» pracowników administracyjno-biurowych
Zaletą tej formy szkolenia jest możliwość jego zorganizowania bez odrywania zatrudnionych od pracy. Polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych, a następnie przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego w formie testu, gwarantując jednocześnie właściwe przyswojenie wiedzy.

Co grozi za brak szkoleń BHP?

W świetle art. 237[3] par. 1 K.p.

W świetle art. 237[3] par. 1 K.p. nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Co ważne, szkolenie pracownika z zakresu bhp powinno mieć miejsce przed jego dopuszczeniem do pracy. W art. 237[3] par. 2[1] K.p. ustawodawca wskazuje, że pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Co istotne, powinno być ono okresowo powtarzane. Niniejsze szkolenie powinno mieć miejsce w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Brak szkolenia z zakresu bhp jest niedopełnieniem obowiązków pracodawcy względem pracownika. Zgodnie z treścią art. 283 par. 1 K.p.: " Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30. 000 zł".
Powyższy zapis obowiązuje od dnia 1 lipca 2007 r. w brzmieniu ustalonym przez art. 95 pkt 7 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2007 r. nr 89, poz. 589).
Podstawa prawna:
- art. 237[3] K.p.;
- art. 283 par. 1 K.p.