Wypadki przy pracy

Postępowanie powypadkowe.
Proponujemy Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą należy skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu.
Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mianem „wypadku przy pracy” określa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
- podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia,
- w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zamów przeprowadzenie dochodzenia powypadkowego i opracowanie stosownej dokumentacji powypadkowej.

Obowiązki Pracodawcy

Wypadek przy pracy - trudna sytuacja dla Pracodawcy...

Zgodnie z przepisami dot. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi - jest obowiązany:
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
- zabezpieczyć miejsce wypadku
- zbadać okoliczności i przyczyny wypadku
- sporządzić właściwą dokumentację
- zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom
Pracodawca ponosi koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy.
Już sam fakt zaistnienia wypadku stawia pracodawcę w trudnej sytuacji. Proponujemy Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego, oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej.

Co grozi za naruszenie art. 234 i 236 Kodeksu Pracy?

Wykroczenie przeciw prawom pracownika

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.
Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca
Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze
Podstawa prawna:
- art. 234, §1,2,3 i 4 k.p.
- art. 236 k.p.
Naruszenie wymogów art. 234 i 236 ustawy Kodeks pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i obwarowane jest sankcją karną.