Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, m.in.:

- analizujemy nieprawidłowości z zakładzie pracy w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej
- nadzorujemy stan ochrony p.poż.
- wyposażamy obiekty w sprzęt przeciwpożarowy i znaki ewakuacyjne
- przeprowadzamy przeglądy oraz konserwacje gaśnic i hydrantów
- przeprowadzamy szkolenia przeciwpożarowe w miejscu pracy
- opracowujemy wymagane Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz inne instrukcje wymagane aktualnymi przepisami.

23 czerwca 2005 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 4 znowelizowanej ustawy o ochronie przeciwpożarowej - właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
- przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
- zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
W wyniku nowelizacji dodano przepis o odpowiedzialności za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w całości lub w części - ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.
W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Skontaktuj się z nami...

Co grozi za nie przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych?

W świetle Kodeksu Wykroczeń

Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności: 1) nie wyposaża budynku w odpowiednie urządzenia lub sprzęt przeciwpożarowy lub nie utrzymuje ich w stanie zdatnym do użytku;
7g) dopuszcza się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
Podstawa prawna:
- art. 82. § 1 k.w.